About POLAND

скачати

About POLAND Essay, Research Paper

SZANOWNI PA?STWO

Firma informatyczna SFINKS s. c. pragnie zaproponowa? Pa?stwu niezawodne oprogramowanie i sprz?t komputerowy, kt?ry w maksymalnym stopniu u?atwi Pa?stwu prac? ( wszystkie wymienione ni?ej systemy pracuj? w sieci komputerowej oraz w wersji jednostanowiskowej ).

Nadrz?dnym celem firmy SFINKS jest kompleksowa komputeryzacja przedsi?biorstw w oparciu o oprogramowanie w?asnej produkcji. Niezawodno?? poparta fachowym nadzorem autorskim sprawia, ?e nasze oprogramowanie cieszy si? doskona?? opini? u?ytkownik?w.

Programi?ci naszej firmy stale doskonal? rodzime systemy dostosowuj?c je do potrzeb u?ytkownik?w oraz zmieniaj?cych si? przepis?w.

Firma SFINKS udziela na oprogramowanie i sprz?t roczn? gwarancj?. Ponadto zajmujemy si? instalacj? sieci NOVELL NETWARE .

Propozycja naszego oprogramowania :

System Ewidencji Towarowej i Fakturowanie

System Ewidencji Towarowej i Fakturowanie (dla punkt?w sprzeda?y detalicznej)

System Finansowo-Ksi?gowy

System Obs?ugi Kasy Przedsi?biorstwa

System Informacyjno Doradczy

Specjaln? ofert? naszej firmy jest System P?ace .System ten uwzgl?dnia aktualne potrzeby firm z r?norodn? struktur? p?acow?. Umo?liwia prawid?owe rozliczenie pracownik?w pracuj?cych w systemach akordowych ,dni?wkowych i godzinowych, z jednoczesn? mo?liwo?ci? wydrukowania ??danych PIT-?w.

System P?ace umo?liwia informatyczn? obs?ug? prac zwi?zanych z naliczaniem, kartotekowaniem i?analiz? wyp?at. Pozwala ewidencjonowa? dane o czasie pracy, absencji, obliczanie sk?adnik?w p?acy, dodatk?w, zasi?k?w, potr?ce?, zaliczek, ponadto umo?liwia wydruk listy p?ac, rozdzielnika koszt?w, potr?ce?, specyfikacji got?wki, rejestru listy p?ac, zasi?k?w refundowanych przez ZUS, dekret?w ksi?gowych, prowadzi kartotek? czasu pracy i sk?adnik?w p?acy.

System FINANSOWO – KSI?GOWY: jest oparty na og?lnych zasadach prowadzenia ksi?gowo?ci, a ponadto agreguje dane analityczne i udost?pnia je w formie tabulator?w i tablic. Prowadzi pe?n? ewidencj? finansow?, kt?ra ko?czy si? automatycznym naliczeniem i wydrukiem deklaracji VAT-7 oraz sprawozdania F01. Ponadto system prowadzi pe?n? analiz? rozrachunk?w w rozbiciu na nale?no?ci i zobowi?zania, nalicza i drukuje potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zap?aty. Zgodnie z zasadami rachunkowo?ci prowadzi pe?n? ewidencj? dziennika ksi?gowa?. Zalet? systemu jest to, i? aktualne salda i stany na wybranych kontach uzyskuje si? r?wnie? wtedy, gdy pozycje nie s? zaksi?gowane na dziennik.

System prowadzi r?wnie? automatyczne ksi?gowanie wszystkich dokument?w dotycz?cych obrotu towarowego ??cznie z automatycznym zaksi?gowaniem warto?ci dotycz?cych udzielonych dotacji. System F- K umo?liwia:

pe?n? automatyzacj? pracy ksi?gowo?ci,

szybki dost?p do obrot?w finansowych przedsi?biorstwa,

pe?n? rejestracj? zdarze? gospodarczych,

przegl?d rozlicze? z kontrahentami,

prowadzenie rejestr?w VAT

archiwizowanie zbior?w

SYSTEM EWIDENCJI TOWAROWEJ + FAKTUROWANIE

Program przeznaczony do wystawiania faktur i dokonywania analiz sprzeda?y pod r?nym k?tem .Umo?liwia on szybkie sporz?dzanie sprawozda? okresowych (np. sprzeda? wg faktur, dat, p?atnika), wystawianie i rejestracj? faktur, faktur koryguj?cych, rachunk?w uproszczonych, ponadto posiada Rejestr Sprzeda?y, przechowuje i obs?uguje Kartotek? Asortyment?w, Odbiorc?w, oraz pe?n? dokumentacj? magazynow?. Pozwala na tworzenie dowolnych zestawie? i analiz sprzeda?y. System mo?e fakturowa? r?wnie? us?ugi. System wsp?pracuje z modu?em PRODUKCJA, kt?ry s?u?y do obs?ugi procesu produkcji.

automatyczne tworzenie dokument?w RW jako rozch?d do przerobu na podstawie wcze?niej ustalonych receptur przerobowych,

automatyczne ustalanie cen ewidencyjnych na towar tzw. ? czysty ” na podstawie warto?ci ewidencyjnych asortyment?w pobranych do przerobu,

automatyczne tworzenie oraz wydruk tzw. protoko?u przerobu,

ewidencj? towaru ? czystego ” na podstawie dokument?w PW wynikaj?cych z protoko?u przerobu,

pe?n? ewidencj? plantator?w po??czonych z magazynem skupu surowca

rozliczenie ka?dego zlecenia przerobowego ustalaj?cego tzw. wynik na przerobie.

System powy?szy mo?e wsp?pracowa? z urz?dzeniami fiskalnymi do ewidencji obrotu dla os?b fizycznych nie prowadz?cych dzia?alno?ci gospodarczej (kasy, drukarki fiskalne).

System automatycznie dekretuje wystawiane faktury, ma r?wnie? mo?liwo?? kontroli stan?w magazynowych. Wykorzystuje dane z systemu FINANSOWO KSI?GOWEGO.

SYSTEM OBS?UGI KASY PRZEDSI?BIORSTWA

System prowadzi pe?n? ewidencj? obrotu kasowego , dokumenty KP i KW drukowane s? automatycznie przez komputer , w ci?gu dnia istnieje aktualny podgl?d na stan got?wki w kasie. Na koniec ka?dego dnia drukowany jest i wyliczany raport kasowy. System posiada mo?liwo?? automatycznego zaksi?gowania wszystkich operacji kasowych na konta systemu Finansowo-Ksi?gowego.

SYSTEM INFORMACYJNO – DORADCZY

Program Informacyjno-Doradczy skierowany jest do dyrektor?w przedsi?biorstw g??wnych ksi?gowych i kierownik?w. Wykonuje szereg analiz, kt?re uzyskuje si? w spos?b warto?ciowo-graficzny.

Do jego podstawowych funkcji nale?y zaliczy?:

pe?n? analiz? nale?no?ci i zobowi?za?

analiz? najwi?kszych dostawc?w i odbiorc?w

pe?n? analiz? podstawowych sk?adnik?w dotycz?cych kont sprzeda?y i kont kosztowych za wybrany okres oraz analizy por?wnawcze z poprzednimi latami

bie??ce ?ledzenie sytuacji finansowych i dochodu firmy za dany miesi?c obliczeniowy

Programy nasze ?ci?le wsp?pracuj? ze sob? w zale?no?ci od potrzeb klienta i s? dostosowane do konkretnie stawianych wymog?w.

Jako firma dostarczymy, zainstalujemy oraz nadzorujemy wdro?enie system?w u?ytkowych, zobowi?zujemy si? do pe?nienia sta?ego nadzoru autorskiego nad systemami zar?wno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. Szczeg?owych informacji na temat program?w oraz prezentacji udzielamy w siedzibie firmy w Kaliszu pod numerem telefonu (0-62) 66-29-29 oraz w siedzibie oddzia?u firmy w Bydgoszczy pod numerem telefonu (0-52) 22-42-02.

Informujemy Pa?stwa, i? do ko?ca czerwca 1997 roku oferujemy zakup powy?szego pakietu po cenach promocyjnych. Ponadto w ramach promocji przeka?emy firmom, kt?re nawi??? z nami wsp?prac? 5 sztuk tzw. Czek?w hotelowych uprawniaj?cych do bezp?atnego zakwaterowania dla 2 os?b w dowolnie wybranym pensjonacie lub hotelu na terenie kraju z za??czonej listy.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

A Free essays | Essay
6.8кб. | download | скачати


Related works:
Poland
Poland
Poland
Postwar Poland
Poland During WWII
A History Of Poland
Attack On Poland
Effects Of Govt On Poland
© Усі права захищені
написати до нас